წესები და პირობები

                                                            

                                                               

ვებ გვერდი www.travelingeorgia.ge წარმოადგენს და იმართება სს. “ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოებისმიერ

თუ თქვენთვის ხემისაწვდომია ამ საიტზე ავტორიზაცია, საკუთარი გვერდის დამოუკიდებელი მართვა, საკონტაქტო ინფორმაციის, ფოტო - ვიდეო გალერეის, კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის დამატება, რედაქტირება, წაშლა, სიახლეების გამოქვეყნება, ესე იგი თქვენ ეთანხმებით ჩვენი ვებ - გვერდის წესებს, რომელის სარგებლობის პირობები და დამატებითი ახსნა განმარტებების ხილვა შესაძლებელია სისტემაში ჩართვისხელშეკრულებით დადგენილი წესების შესაბამისად. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ  ხელშეკრულების პირობებს, თქვენ ვერ ისარგებლებთ ჩვენი საიტის მომსახურეობით

 

 მომსახურების ხელშეკრულება

 

  ქ. თბილისი                                                                                                                                                                                 -------/---------------------/2015წ.

ერთის მხრივ  “------------------------------------------------------------”, მისი გენერალური დირექტორის -------------------------------------------------- სახით (შემდგომში “დამკვეთი”) და მეორეს მხრივ, სს “ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოება”,  მისი დირექტორის გიორგი კვეზერელის სახით (შემდგომში “შემსრულებელი”) ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:                                                                                                                                                                                       დამკვეთი და შემსრულებელი ხელშეკრულებაში ცალ-ცალკე მოიხსენებიან როგორც მხარე, და/ან ერთად როგორც მხარეები. ტერმინი „კლიენტი“ ხელშეკრულებაში გაგებულ უნდა იქნას, როგორც შემსრულებლის საკუთრებაშ არსებუბული ვებ-გვერდის www.travelingeorgia.ge პოტენციური მომხმარებელი.

1     ხელშეკრულების საგანი 

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სს “ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოება”-ს მფლობელობაში არსებულ საინფორმაციო ვებ-გვერდზე www.travelingeorgia.ge სისტემაში ჩართვა, რაც გულისხმობს  დამკვეთი კომპანიის შესახებ ინფრმაციის (საკონტაქტო ინფორმაცია, ლოგო, ფოტო-ვიდეო გალერეა და სხვა) განთავსებას ზემოაღნიშნულ ვებ-გვერდზე და დაჯავშნა

განმარტება: „სისტემაში ჩართვა“ - ნიშნავს, საიტზე ინფორმაციის განთავსებას და საკუთარი პროფილის, მართვადი გვერდის განკარგვის შესაძლებლობას. პრაქტიკულად დამოუკიდებელ ვებ-გვერდს, ვებ-გვერდში!

მხარეთა უფლება-მოვალეობები 

დამკვეთი  ვალდებულია:

2.1     მიაწოდოს შემსრულებელს ის ინფორმაცია და სათანადო დოკუმენტაცია, რაც საჭირო იქნება შემსრულებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით დადგენილი ვალდებულებების შესასრულებლად;

2.2     ყოველდღიურად აკონტროლოს შემსრულებლის მიერ მისთვის მიცემული საიტის, საკუთარი სამართავი პანელის გვერდი და საჭიროების შემთხვევაში ყოველდღიურად განაახლოს იქ არსებული ინფორმაცია, რომელიც შემსრულებლის კლინეტს მიაწოდებს უტყუარ ინფორმაციას დამკვეთის მომსახურების სფეროზე;

2.3     მოემსახუროს კლიენტს კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად;

2.4     არ განახორციელოს ისეთი ქმედება, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს შემსრულებელს ან მის საქმიან რეპუტაციას;

2.5     წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში და ოდენობით გადაუხადოს შემსრულებელს ხელშეკრულების ღირებულება.

შემსრულებელი  ვალდებულია:

2.6     ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და ხელშეკრულებაში გაწერილი პირობების შესაბამისად შეასრულოს მასზე დაკისრებული ვალდებულებები;

2.7     აწარმოოს მარკეტინგული პროცესები დამკვეთის სასარგებლოდ.

 

3 ანგარიშსწორების საფასური და წესი

 

3.1     ხელშეკრულების საგნის ღირებულება კომპანიის მფლობელობაში არსებულ, 1 (ერთი) ობიექტზე, შეადგენს წლიურ 250 (ორასორმოცდათი) ლარს, რომელიც წარმოადგენს უშუალოდ სისტემაში ჩართვის საფასურს, რაც შეეხება მომსახურების საკომისიოს, იგი განისაზღვრება 10%-ით თითოეული კლიენტის მიერ გაკეთებულ დაჯავშნის ოპერაციის შემდგომ, რომელიც განხორციელდება უშუალოდ www.travelingeorgia.ge ვებ-გვერდიდან;

3.2      ანგარიშსწორება წარმოებს ნაღდი და/ან უნაღდო ანგარიშსწორებით;

3.3     ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს კლიენტის მიერ დაჯავშნული მომსახურების სფეროს უშუალო მოხმარებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

 

4ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და  შეწყვეტის საფუძვლები 

4.1      წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან;

4.2     წინამდებარე ხელშეკრულება იდება ერთი წლის ვადით.

 

5ფორს-მაჟორი 

5.1     მხარეები არ აგებენ პასუხს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს გარემოება გამოწვეულია სტიქიური ან ტექნოლოგიური კატასტროფებით (ხანძრით, საომარი მდგომარეობით, სამთავრობო გადაწყვეტილებებით, სოციალური აფეთქებებით და ა.შ.), თუ ეს მოვლენები დაიწყო და განვირთარდა ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ;

5.2     თუ ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან უშუალოდ რომელიმე მოქმედებს მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესრულების ვადაზე, ეს ვადა გაგრძელდება დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების ხანგრძლივობის შესაბამისად;

5.3     მხარე, რომელსაც წარმოეჭრა დაუძლეველი ძალის გარემოება, ვალდებულია ასეთი გარემოების, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და შეწყვეტის შესახებ შეატყობინოს წერილობით მეორე მხარეს.

 

6დასკვნითი დებულებები 

6.1     წინამდებარე ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულება ავტომატურად გაგრძელდება განუსაზღვრელი ვადით, თუ მხარეები არ მოითხოვენ მის შეწყვეტას;

6.2     შემსრულებელი არაა ვალდებული პასუხი აგოს დამკვეთის მიერ არაჯეროვნად შესრულებულ ვალდებულებებზე, ნებისმიერი ასეთი შემთხვევის დროს კლიენტის წინაშე პასუხისმგებელია დამკვეთი;

6.3     ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებაზე მხარეები ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობით გაწერილი წესით;

6.4     ნებისმიერი დამატება/ცვლილება უნდა შევიდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ორივე მხარის თანხმობით, ურთიერთმოლაპარაკების გზით. აღნიშნული დამატება/ცვლილება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;

6.5     ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ხელშეკრულების შეწყვეტა, ამის შესახებ მხარემ მეორე მხარეს უნდა აცნობოს ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ორი კვირით ადრე;

6.6     მხარეთა შორის წარმოშობილი ყველა დავა უნდა გადაწყდეს ურთიერთმოლაპარაკების გზით, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს გზით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

6.7     წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო ეგზემპლარი გადაეცემათ მხარეებს.

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსრულებელი

სს ‘’ტურიზმის განვითარების

საინიციატივო საზოგადოება“

ს/კ 406130333

ს.ს საქართველოს ბანკი

ბ.კ BAGAGE22

ა.ნ GE92BG0000000864581300

დირექტორი: გიორგი კვეზერელი

 

დამატებითი ინფორმაცია:

ჩვენი საიტის მომსახურეობის მიღება შესაძლებელია, თქვენს მიერ თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით ვადასტურებ, რომ წინამდებარე ვებ-გვერდზე ჩემს/კომპანიის ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა ჩემი/კომპანიის ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირის საკუთარი სურვილით და ამისათვის გამაჩნია კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა


წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით უფლებამოსილებას ვანიჭებ სსტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოებასდა თანხმობას ვაცხადებ მასზედ, რომ სს. „ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოებისმიერ ჩემს/კომპანიის ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირის მიერ, კომპანიის საქმიანობის შესახებ შევსებული ყველა ველი/სარეკლამო მასალა, გამოიტანოს და განათავსოს სსტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოებასვებ - გვერდზე დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.